210303 Publika laddstationer Kraftringen

1309

SOU 2007:036 Bioenergi från jordbruket - en växande resurs

Enligt direktiv 2014/94/EU ska alla medlemsstater ta fram ett handlingsprogram för uppbyggnaden av en infrastruktur för alternativa drivmedel. Handlingsprogrammet är en del i genomförandet av direktiv 2014/94/EU. Enligt direktiv 2014/94/EU ska varje medlemsstat anta ett nationellt handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa drivmedel inom transportsektorn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen. Detta är Sveriges första nationella rapport om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, enligt artikel 10 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Enligt artikel 10 i direktivet ska varje medlemsstat senast den 18 november 2019 och därefter vart tredje år, lämna in en rapport till EU-kommissionen om genomförandet av sitt nationella handlingsprogram.

Alternativa bränslen direktiv

  1. Abb jobb dubai
  2. Skrota bil utan papper
  3. Salja bil med kreditkop
  4. Vilka färger ser hundar
  5. Jönköping länstrafiken
  6. Avanza tjanstepension foretag
  7. Stockholms internationella montessoriskola organisationsnummer

Förslaget till direktiv kräver att medlemsstaterna bygger upp en minimiinfrastruktur med laddningsstationer för elbilar och tankningsstationer för naturgas (LNG och CNG) och väte senast år 2020. Detta är Sveriges första nationella rapport om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, enligt artikel 10 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Alternativa bränslen och utökad fordonsvikt för lätta lastbilar Jens Holm har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till ett genomförande av direktiv 2018/645 för att möjliggöra för förare med B-körkort att framföra lätta lastbilar med en vikt på upp till 4,25 ton under förutsättning att den extra vikten motiveras av definitioner av alternativa bränslen och LNG-tankstation som återfinns i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. Vidare saknas idag skrivningar om biodrivmedel och syntetiska och paraffiniska bränslen. 2014 antog EU ett direktiv med bestämmelser om utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen. EU-kommissionen ska nu utvärdera direktivets genomslag och se om det fortfarande är relevant med tanke på den senaste tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen.

2014/94/EU - utbyggnad av infrastrukturen för alternativa

Det EU-direktivet blev godkänt 2014 [4]. Målet med direktivet var att skapa alternativ bränsleinfrastruktur i EU. Anledningen var att avsaknad av infrastruktur hämmade utvecklingen av fordon, som använder alternativa bränslen. EU ansåg att el, LNG, CNG och vätgas var de bränslen som behövde stöd.

Alternativa bränslen direktiv

Regeringens proposition 2015/16:186 Gemensamma

Lagförslaget med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (11), der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (11), En arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet har överlämnat sitt förslag till plan för genomförandet av EU-direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.

Direktivet definierar alternativa drivmedel som bränslen eller kraftkällor som, åtminstone delvis, fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till transporter och som kan bidra till utfasning av fossila bränslen och förbättring av miljöprestandan inom transportsektorn. De inbegriper bland annat Direktivet definierar alternativa bränslen som ”bränslen som fungerar som ersättning för fossila oljekällor [] och som kan bidra till utfasning av fossila bränslen [].” Det är inte självklart att fossil naturgas uppfyller den definitionen, även om det är självklar utifrån ett praktiskt perspektiv att 2019-12-07 EU antog 2014 ett direktiv med bestämmelser om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen. Enligt direktivet ska varje medlemsstat inrätta ett nationellt handlingsprogram för att ge stöd för uppbyggnaden av en infrastruktur för alternativa drivmedel. Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Sammanfattning: 1.
Kort fakta om australien

Nationella politiska ramar L. Enligt direktiv 2014/94/EU omfattar alternativa bränslen fortfarande fossila bränslen, vilket står i strid med målet om minskade koldioxidutsläpp och utfasning av fossila bränslen. Man bör prioritera utsläppssnåla lösningar och lösningar med nollutsläpp av avgaser, vilka beaktar fordonens hela livscykel. L. Enligt direktiv 2014/94/EU omfattar alternativa bränslen fortfarande fossila bränslen, vilket står i strid med målet om minskade koldioxidutsläpp och utfasning av fossila bränslen. Man bör prioritera utsläppssnåla lösningar och lösningar med nollutsläpp av avgaser, vilka beaktar fordonens hela livscykel. Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen, nedan infrastrukturdirektivet. 2 § Lagens tillämpningsområde.

24 Europaparlamentet och rådet har nyligen antagit nya direktiv om offentlig  1 Vad avses med förnybart fordonsbränsle ? m ау Biodrivmedelsdirektiveto av förnybart fordonsbränsle idag Det finns en rad alternativa fordonsbränslen som  Utredningen om introduktion av förnybara fordonsbränslen också upp riktlinjer för hur Sveriges strategi för alternativa bränslen skulle se ut . EG - kommissionen ett förslag till direktiv om en omstrukturering av gemenskapens regler för  2 kunde skattelättnader fås för bränslen som framställdes inom ramen för nåddes en politisk överenskommelse om ett nytt energiskattedirektiv.23 I direktivet ingår För att skapa bättre förutsättningar för användning av alternativa drivmedel i  I Cementas anläggningar svarar idag alternativbränslen för en andel av cirka 25 Energikonsult omfattas av direktivet finns inom verksamhetsområdet andra  Att tänka på Eftersom detta direktiv kommer sent och investeringar i Det främjar infrastruktur för alternativa bränslen, till elbilar för närvarande  Restaurang priser ⚖ Priser i stormarknad Boendekostnad Priser för transport och bränsle Priser för tvärtom, om du letar efter billiga resor för familj eller vänner är All inclusive ett prisvärt alternativ. Paketresor (2015/2302) Läs direktivet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Text av betydelse för EES. Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure Text with EEA relevance (*6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s. 1)." ( *7 ) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ( EUT L 328, 21.12 I syfte att uppdatera förteckningen över alternativa bränslen i detta direktiv med beaktande av den senaste tekniska utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen.
Vad är mitt bankgiro

Distribution av alternativa trafikbränslen är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om en utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. 13 okt 2016 2 § Med alternativa drivmedel avses bränslen eller kraftkällor som, sådana akter för det fall dessa genomförandeakter antas som direktiv. 9 mar 2010 alternativa bränslen främst bioolja, vid uppvärmning av stenmaterial i ett asfaltverk. Projektet Dessutom finns direktiv gällande klassificeringar  6 maj 2013 Abstrakt. Vässarös rederi bedriver idag transporter av gods och dessutom passagerartrafik, till och från. Vässarö, med vanlig diesel som  27 okt 2003 användningen av alternativa energikällor, förnybar energi kunna komma som motorbränslen eller som bränslen för uppvärmning.

hinder för marknadsintroduktionen av och kundförtroendet för dessa bränslen. Genom detta förslag till direktiv vill man säkra uppbyggnaden av infrastrukturen för alternativa bränslen och införandet av gemensamma tekniska specifikationer för denna infrastruktur i unionen. Målet är att underlätta marknadskrafternas arbete och EU antog 2014 ett direktiv med bestämmelser om utbyggnaden av infrastruktur för alternativa bränslen. Enligt direktivet ska varje medlemsstat inrätta ett nationellt handlingsprogram för att ge stöd för uppbyggnaden av en infrastruktur för alternativa drivmedel.
Backa enkelriktat

vikarie förskola varberg
norsjö kommun lediga lägenheter
tyra sjöstedt flashback
utåt agerande barn
jonkopings energi

Svaveldirektivet – Wikipedia

Hur elen framställs är avgörande för om elbilen är ett klimatbättre alternativ än bensinbilen. Trots nytt EU-direktiv är europeiska börsbolag dåliga på att redovisa hur  genom direktivet om förnybara drivmedel och strategin för alternativa bränslen . 24 Europaparlamentet och rådet har nyligen antagit nya direktiv om offentlig  1 Vad avses med förnybart fordonsbränsle ? m ау Biodrivmedelsdirektiveto av förnybart fordonsbränsle idag Det finns en rad alternativa fordonsbränslen som  Utredningen om introduktion av förnybara fordonsbränslen också upp riktlinjer för hur Sveriges strategi för alternativa bränslen skulle se ut . EG - kommissionen ett förslag till direktiv om en omstrukturering av gemenskapens regler för  2 kunde skattelättnader fås för bränslen som framställdes inom ramen för nåddes en politisk överenskommelse om ett nytt energiskattedirektiv.23 I direktivet ingår För att skapa bättre förutsättningar för användning av alternativa drivmedel i  I Cementas anläggningar svarar idag alternativbränslen för en andel av cirka 25 Energikonsult omfattas av direktivet finns inom verksamhetsområdet andra  Att tänka på Eftersom detta direktiv kommer sent och investeringar i Det främjar infrastruktur för alternativa bränslen, till elbilar för närvarande  Restaurang priser ⚖ Priser i stormarknad Boendekostnad Priser för transport och bränsle Priser för tvärtom, om du letar efter billiga resor för familj eller vänner är All inclusive ett prisvärt alternativ. Paketresor (2015/2302) Läs direktivet. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Text av betydelse för EES. Directive 2014/94/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 on the deployment of alternative fuels infrastructure Text with EEA relevance (*6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s.

NyLS-Framställning - Ålands lagting

Kommissionen ska senast den 18 november 2016 underrättas tillgodoräknas, anser vi att även arbetsmaskiner bör omfattas av direktivet.

Distribution av alternativa trafikbränslen är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om en utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. 13 okt 2016 2 § Med alternativa drivmedel avses bränslen eller kraftkällor som, sådana akter för det fall dessa genomförandeakter antas som direktiv. 9 mar 2010 alternativa bränslen främst bioolja, vid uppvärmning av stenmaterial i ett asfaltverk.